ร่วมงานกับเรา


สำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม DD-wealth เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาการเงิน (Financial Advisor)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

      ผู้ที่สนใจและได้รับการพิจารณาเข้าโครงการจะได้รับการอบรมในเรื่องหลักการทำงาน การวางแผนทางการเงิน
และทำความเข้าใจกับสินค้าทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันที่สามารถเลือกใช้สำหรับการวางแผนทางการเงินตามระยะเวลาต่างๆ เช่น 


- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนรวม (Provident Fund and Mutual Fund) 
- การวางแผนภาษี (Tax Planning) 
- การวางแผนเกษียณอายุ(Retirement planning)
- การวางแผนปกป้องความมั่งคั่ง(wealth protection)
และการส่งเสริมสนับสนุน ให้สำเร็จหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP


    อาชีพที่ปรึกษาทางการเงินกำลังเป็นที่ต้องการของสังคมมากขึ้นทุกๆวัน
เนื่องจากทุกๆชีวิตในสังคมต่างทำงานหนักก็เพื่อจุดประสงค์ในการเก็บออมเงินเพื่ออนาคต 
การเก็บออมที่มีประสิทธิภาพและมีแบบแผนก็จะทำให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินในที่สุด 
สำหรับท่านที่สนใจที่จะร่วมทีมกับเรา DD-wealth 
สามารถติดต่อเราได้ที่ dd-info@dd-wealth.com